VEDTÆGTER

for

ANTENNELAUGET FJORDHØJ - VESTERVANGEN FENRIS M.FL.

 

§ 1. Navn

Laugets navn er "ANTENNELAUGET FJORDHØJ VESTERVANGEN - FENRIS M.FL." med hjemsted i Holbæk kommune.

 

§ 2. Formål

Antennelaugets formål er at forsyne medlemsforeningerne med:

  1. danske og udenlandske radio- og tv-kanaler
  2. internet og IP-telefoni
  3. andre ydelser, som kan tilbydes over et antenneanlæg.

Stk. 2. Antennelauget kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk. 1 nævnte ydelser for en periode på maksimalt 3 år.

Stk. 3. Antennelauget kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme antennelaugets formål.

Stk. 4. Antennelauget driver og vedligeholder den på matr. nr. 4 e Allerup by, Tuse, etablerede hovedstation. Hovedstationen er i overensstemmelse med deklaration af 15/5 1972 etableret på tredjemands ejendom med tilla­delse indrømmet af "Grundejerforeningen Fjordhøj". Der er pr. 18/12 1988 indgået lejeaftale mellem ejeren af forannævnte matr. nr. og de fire involverede grundejerforeninger, hvilken lejeaftale antennelauget tiltræder. Hovedstationen ejes forholdsmæssigt af de i § 3 nævnte medlemmer.

Stk. 5. Ledningsnettet fra hovedstationen til de enkelte grundejerforeningers områder ejes af de respektive grundejerforeninger, der hver inden for sit område alene bærer ansvaret for, at ledningsnettet til enhver tid er vel vedligeholdt samt opfylder de faglige krav, der er nødvendige for antennelaugets opfyldelse af sit formål.

Stk. 6. Som medlem af antennelauget forpligter man sig til at give de øvrige medlemmer adgang til brug af nettet med henblik på transmission af signaler. Andre medlemmers ret til brug af nettet gælder også efter en eventuel udmeldelse. I det omfang nettet bruges af andre medlemmer efter udmeldelse, er de andre medlemmer forpligtet til at betale for drift og vedligeholdelse af det udmeldte medlems net. Dette gælder dog kun i det omfang dette bruges af andre medlemmer. Det udmeldte medlem er endvidere forpligtet til at give de andre medlemmer adgang til vedligeholdelse af nettet.

 

§ 3. Medlemmer

Antennelaugets medlemmer er følgende:

  • Grundejerforeningen Fjordhøj
  • Grundejerforeningen Kirsebærhaven
  • Vestervangens Grundejerforening
  • Grundejerforeningen Fenris
  • Grundejerforeningen Trudsvej/Idunsvej
  • AB Ægirsvej, AB Ægirsparken 1 og AB Ægirsparken 2
  • AB Fenrisvej

Stk. 2. Det påhviler den enkelte grundejer- eller andelsboligforening indenfor sit område at sikre sig, at samtlige ejendomme, der tilsluttes fællesantenneanlægget efter den 15/6 1989 tillige er medlem af den respektive grundejerforening.

Stk. 3. Nye medlemmer kan optages, såfremt de er organiseret som grundejer- eller andelsboligforening. Vilkårene for optagelse, herunder såvel berettigelse til udpegning af bestyrelsesmedlemmer som fastsættelse af tilslutningsbidrag til antennelauget, afgøres efter nærmere drøftelse med bestyrelsen.

Stk. 4. Et medlem er berettiget til med 12 måneders varsel til en 31. december at udtræde af antennelauget. Medlemmet er indtil udtrædelsestidspunktet pligtig at betale kontingent og opfylde alle øvrige medlemsforpligtelser. Bestyrelse kan forkorte varslet for udmeldelse. Bestyrelsesrepræsentanter fra et opsigende medlem har ikke stemmeret vedrørende eventuel forkortelse af fristen. Et medlem skal også efter udtræden give øvrige medlemmer ret til at benytte nettet til transmission af signal mod betaling af vedligeholdelse.

Stk. 5. Udtræden kan kun finde sted, når både den bogførte egenkapital er positiv og varslet ikke er afgivet i en periode, hvor en investering, der er besluttet før varslet, endnu ikke er afsluttet.

Stk. 6. Et udtrædende medlem kan ikke gøre krav på udbetaling af andel af antennelaugets formue.

 

§ 4. Levering af ydelser

Alle medlemmer har ret til levering af alle ydelser, antennelauget kan levere. Intet medlem kan forpligtes til at aftage nogen ekstraydelser, udover det af antennelauget fastsatte kontingent og minimumsafgift for signal. Medlemskab kan således tegnes og opretholdes ved alene at betale det i § 5, stk. 2, anførte kontingent.

Stk. 2. Antennelaugets ydelser, jf. § 2, stk. 1, udbydes i et antal pakker eller tv- og radiokanaler eller andre enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en årlig pris. Information herom skal fremgå af antennelaugets hjemmeside.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte ydelser godkendes af antennelaugets bestyrelse.

Stk. 4. Bestyrelsen kan foretage løbende ændringer i de i stk. 2 nævnte ydelser, når den finder det nødvendigt.

Stk. 5. Skift mellem eller opsigelse af de i stk. 2 nævnte ydelser kan ske i årets løb. Bestyrelsen fastsætter terminer herfor samt regler for tilmelding og framelding.

Stk. 6. Antennelauget leverer signaler frem til medlemmernes ledningsnet, jf. § 2, stk. 5.

 

§ 5. Betaling for medlemskab og ydelser

Kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter og gebyrer fastsættes af antennelaugets bestyrelse. Medlemmernes kontingent til antennelauget opgøres på grundlag af antal grundejere og andelshavere hos det enkelte medlem pr. 1. januar, således at det enkelte grundejerforeningsmedlem eller andelshavers bidrag er det samme. Kontingent til antennelauget fastsættes af bestyrelsen inden udgangen af november måned gældende for det kommende kalenderår.

Stk. 2. Kontingent og minimumsafgift til signal dækker udgifter til antennelaugets drift, administration, vedligeholdelse og udbygning af det tekniske anlæg, primært hovedstationen, opsparing, afdrag på investeringer, forsikringer og minimumsafgift for signal.

Stk. 3. Afgifter kan bl.a. omfatte programafgifter og ophavsretlige vederlag til Copydan, Koda m.fl. samt moms.

Stk. 4. Antennelaugets bestyrelse kan fastsætte gebyrer for ydelser.

Stk. 5. De i stk. 1 - 4 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen, der fastsætter betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på opkrævningen.

 

§ 6. Andre pligter for medlemmerne

Medlemmerne er pligtige til uden vederlag eller erstatning at tåle gravearbejde samt placering af kabler, forstærkere, standere m.v. ved eller på deres ejendom.

Stk. 2. Medlemmerne afholder udgifter til udbedring af de skader, de måtte påføre antennelaugets anlæg eller andre medlemmers kabler, forstærkere og standere m.v. på og uden for egen ejendom.

Stk. 3. Eventuelle beskadigelser af antennelaugets eller medlemmernes anlæg skal straks indberettes til bestyrelsen.

Stk. 4. Medlemmet er forpligtet til at etablere ledningsnet og stikledning til de enkelte grundejere eller andelshavere hos medlemmet samt udskifte disse ved eventuelle fejl.

Stk. 5. Medlemmet kan etablere egne installationer. Sådanne installationer og de i stk. 5 nævnte stikledninger, må ikke forstyrre antenneanlægget. Sker dette alligevel kan antennelauget straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.

Stk. 6. Medlemmerne skal tillade antennelauget og deres installatører adgang til teknisk kontrol. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp.

Stk. 7. Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, til antenneanlægget, end foreningens egne grundejere eller andelshavere.

Stk. 8. Såfremt et medlem eller en grundejer / andelshaver forser sig mod stk. 8 eller 9, er bestyrelsen forpligtet til at påtale forholdet og kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet hos den enkelte grundejer eller andelshaver kan bestyrelsen afbryde signalforsyningen, kræve erstatning og foretage politianmeldelse.

 

§7. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen og eksklusion

Såfremt et medlem ikke betaler de ydelser efter § 6 eller overholder de i § 7 nævnte forpligtelser, kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til inkasso, afbryde signalforsyningen og evt. ekskludere medlemmet.

Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig advarsel, der påtaler forholdet og giver mindst 14 dage til at bringe forholdet i orden. Såfremt medlemmer ikke reagerer på den skriftlige advarsel og bringer forholdet i orden, kan bestyrelsen sende en rykker med 10 dages varsel til at bringe forholdet i orden. Det kan heri eller i senere skrivelser anføres, at bestyrelsen efter fristens udløb når som helst kan afbryde forsyningen og foretage eksklusion.

Stk. 3. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbetaling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslutningen.

Stk. 4. Der kan anvendes samme sanktioner over for en enkelt grundejer eller andelshaver efter aftale med det medlem, den pågældende grundejer eller andelshaver er tilknyttet. Medlemmerne hæfter for betaling fra den enkelte grundejer eller andelshaver.

Stk. 5. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke medlemmet for pligten til betaling af ydelser eller overholdelse af pligter, særligt de i § 5 nævnte forpligtelser.

 

§ 8. Teknisk anlæg

Antennelauget ejer og driver et antenneanlæg, der kan modtage og distribuere de i § 2, stk. 1, nævnte ydelser til antennelaugets medlemmer. Anlægget kan distribuere via coaxkabel og/eller lysleder. Fordelingsnettet ejes dog af de enkelte medlemmer i antennelauget.

Stk. 2. Antennelauget kan eje, medeje, leje og drive coax- eller lyslederkabler, der kan forsyne eget anlæg med signaler. Det samme gælder tekniske installationer nødvendige hertil.

Stk. 3. Antennelauget anlæg skal leve op til aktuelle tekniske standarder og vedligeholdes, så det til stadighed kan levere forsyning i høj kvalitet.

Stk. 4. Bestyrelsen er pligtig at holde sig orienteret om den tekniske udvikling og at stille forslag til medlemmerne om vedligeholdelse, opgradering og investering i nye tekniske muligheder.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for den tekniske overvågning af anlægget.

Stk. 6. Bestyrelsen kan indgå aftaler med eksterne leverandører om løbende vedligeholdelse af det tekniske anlæg. Ingen aftaler kan have en løbetid på over 3 år, medmindre det er godkendt af samtlige medlemmers generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende ajourføres.

 

§ 9. Udbygning og udvidelse af anlægget

Antennelaugets bestyrelse kan beslutte udbygning af anlægget med nye tekniske muligheder eller udvidelse af anlægget til nye geografiske områder.

Stk. 2. Forslag efter stk. 1 skal godkendes af de enkelte medlemmer - eventuelt på en generalforsamling hos medlemmet.

Stk. 3. Ingen kan ved udmeldelse eller eksklusion unddrage sig at bidrage til finansiering af de i stk. 1 nævnte udbygninger og udvidelser.

 

§ 10. Valg af tv- og radiokanaler og pakker

Antennelauget skal sikre alsidighed ved programvalg

 

§ 11. Valg af udbyder af internet

Antennelauget kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af internet ydelser kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtidssikrede.

Stk. 2. Valg af udbyder af internet kan foretages af bestyrelsen.

 

§ 12. Bestyrelsen

Antennelauget ledes af en bestyrelse, hvis størrelse afhænger af antallet af medlemmer af antennelauget. Hvert medlem (Grunderejerforening eller Andelsboligforening) har ret til hver at udpege et medlem af bestyrelsen. I bestyrelsen stemmes efter antal grundejere hos det enkelte medlem. Der afgives en samlet stemme for det enkelte medlem (Grunderejerforening eller Andelsboligforening). Et medlem kan give fuldmagt til et andet medlem for afgivelse af stemme.

Stk. 2. Medlemmerne udpeger repræsentanter til bestyrelsen og eventuel suppleant for 2 år ad gangen. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidigt.

Stk. 3. I det tilfælde, at et udpeget medlems mandat bortfalder, ophører medlemsskabet samtidig af bestyrelsen for antennelauget. Den enkelte grundejerforening/andelsboligforening kan herefter udpege nyt medlem til antennelaugets bestyrelse.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde i hver kalenderår med formand, næstformand kasserer og sekretær. Bortfalder et bestyrelsesmedlemsmandat i løbet af året og det pågældende bestyrelsesmedlem besidder en af de nævnte poster, udpeges et andet eller nyt bestyrelsesmedlem til den nævnte post.

Stk. 6. Bestyrelsen har pligt til at træffe de beslutninger og fremsætte de forslag, der fremgår af denne vedtægt.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en protokol over sine beslutninger. Bestyrelsens protokol opbevares af sekretæren og skal på forlangende forevises bestyrelsens medlemmer og laugets revisor.

Stk. 8. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af stemmerne er til stede.

Stk. 9. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 10. Bestyrelsen yder ikke honorarer til medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen godtgør medlemmernes udgifter til bestyrelsesarbejdet.

Stk. 11. Bestyrelsen repræsenterer antennelauget udadtil.

 

§ 13. Tegning

Antennelauget tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Kassereren kan attestere betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tildele andre bestyrelsesmedlemmer ret til at tegne antennelauget på særlige områder.

Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura til andre personer i forbindelse med indgåelse af administrationsaftaler.

 

§ 14. Forsikring

Bestyrelsen skal tegne passende forsikring.

 

§ 15. Regnskab og revision

Antennelaugets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskab udarbejdes af bestyrelsen inden udgangen af den påfølgende april måned.

Stk. 3. Regnskabet gennemgås af to revisorer, der udpeges af bestyrelsen, grundejere og andelshavere i forsyningsområdet. Mindst en af revisorerne må ikke tillige være medlem af bestyrelsen. Valget gælder for 2 år ad gangen, dog således at der så vidt muligt ikke sker udskiftning af begge revisorer i samme år. Revisor(erne) forsyner regnskabet med en påtegning.

 

§ 16. Vedtægtsændringer og ophør

Forslag til beslutning om ændring af disse vedtægter, herunder fastlæggelse af vilkår for optagelse af nye medlemmer samt beslutning om antennelaugets opløsning, kræver for sin gennemførelse, at 2/3 af stemmerne i bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af antennelaugets opløsning vil antennelaugets nettoformue efter afholdelse af samtlige forpligtelser være at fordele mellem medlemmerne i samme forhold som deres medlemstal opgøres pr. den senest forudgående 1. januar.

 

Således vedtaget på bestyrelsesmøde afholdt den 10/1 2011